با رفع شدن تحریم ها و وصل شدن ایران به بانک ها و موسسات مالـی سراسر جهان و همچنین اتصال به شبکه های بانکی و مالی سراسر جهان، اکنـون بهترین زمان برای اتصال فعالان عرصه پرداخت در ایران با فعــالان این عرصه در سراسر جهان و عــــلاقه مندان به سرمایه گذاری و ورود به ایران می باشد. کنفرانس "پرداخت ایران "  در دوم و سوم آذرماه امسال در برج میـلاد برگـزار خواهد شد. این رویداد را تراپین، مجـــری رویداد کارت و پرداخت و تعدادی رویداد دیگـر در دنیا برگزار خواهد کرد.  این رویداد با ارائه دانش و تخصــص جهانی، ایران را قادر می‌کند به ‌سرعت یکپارچگی خود با سیستم پرداخت جهانی را بازیابد.

برخی از محــــــورهای سخنرانی‌ها و پنل‌های کنفرانس پرداخت ایران عبارتند از: ارتباط ایران به جهان و ایجاد شبکه پرداخت  تعامل‌پذیر؛ امنیت و هویت در دنیای دیجیتال؛ سیستم های پرداخت مـــوبایل؛ فناوری های نوین در سیستم های مالی و آینــده پرداخت؛ راه اندازی سیستم های تجزیه‌ و تحلیل پرداخت.

در این راستا شرکت بین المللی تهران فراژه به عنوان نماینده رسمی شرکت Magicard (سازنده چاپگرهای شخصی ساز کارت) در قالب همکاری با غرفه  این شرکت در سالن برج میلاد  در کنفرانس و نمایشگاه حضور خواهد داشت

تراپین تخمیـن زده است ۵۰ غرفه نمایشگاهی، هــزار بازدیدکننده و ۶۰ سخنـران در این رویداد حضــور داشته باشند. شرکت پرداخت الکترونیک سامان و گروه توسن از حامیان ایرانی و شرکت های gemalto,HPS,AMP,spire از حامیان خارجی این کنفرانس هستند.